تاريخ : شنبه چهاردهم آذر ۱۳۸۸ | 9:33 | نویسنده : محمد حسين علمايي

1-                      هيچ وقت تكليف كلاسي را به موقع تمام نمي كنند.

2-                    تكاليفي را كه انجام مي دهنددرمقايسه با سطح متوسط كلاس بسيار ضعيف است.

پس ازاين مرحله معلم با توجه به عوامل زيرعلت يا علل احتمالي ناكامي هاوشكست هاي پي درپي دانش آموزان مورد نظررا بررسي كند

1-خطاهاي رفتاري برحسب عادت،بخصوص صحبت كردن دركلاس،ازجاي خود بلندشدن واذيت كردن ديگران

2-سابقه غيبت وتأخير ورودبه مدرسه وكلاس

3- اضطراب كاملاًمحسوس دررفتاركه بعضاًبه صورت گوشه گيري،درانزوابه سربردن (بدون داشتن دوستي دركلاس)نياز به توالت رفتن ويا جيغ زدن وگريه كردن بروزمي كند

 (براي اينكه معلم كلاس وساير معلمان واولياي مدرسه اطمينان بيشتري نسبت به ارزيابي هاي انجام شده حاصل كنندلازم است براي چند هفته رفتاردانش آموزان مورد نظر دقيقاًدرساعات مختلف درسي،درزنگ هاي تفريح، هنگام ورودبه مدرسه وخارج شدن ازآن وغيره مورد مشاهده قرار گيرد.بديهي است كه بعداز ارزيابي هاي انجام شده درمدرسه برقراري جلسات گفت وشنودباوالدين كودكان موردنظر امري است فوق العاده ضروري،به خصوص همكاري والدين درارائه گزارش از چگونگي رفتاركودك درخانواده مي تواند كمك مؤثري براي اولياي مدرسه درامر تهيه گزارش جامع از وضعيت تحصيلي وويژگي هاي رفتاري كودك باشد.

برنامه آموزشي كودكان مبتلا به اختلالات يادگيري

مفيدترين ومؤثرترين روش آموزشي اين گونه كودكان آموزش انفرادي است.روشي كه باتدريس دركلاس هاي عادي كاملاًمتفاوت است درآموزش انفرادي هدف اين است كه تجربيات مربوط به يادگيري به نحوي ترتيب داده شوند كه احتياجات ويژ ه كودك را مرتفع نمايند.

درآموزش انفرادي معلم با توجه به احتياجات جديد كودك،روش تدريس را مرتباًتغيير مي دهد.به كودك كاملاًبه طور فردي توجه مي كند. درآموزش انفرادي كه (كلر)ابداع كننده آن است موادوموضوع هاي درسي،روش هايآموزش،شرايط زمان مكان ،سرعت ومقدار مطالب درسي براي يك شاگرديا گروه كوچكي از شاگردان،كه داراي ويژگي هاي مشترك هستندمورد استفاده مي گيرد

                  تحقيقاتي كه درزمينه اثربخشي آموزش انفرادي انجام شده،بدون استثنانشان داده است دانش آموزاني كه درنظام فردي آموزشي ديده انداز دانش آموزاني كه با روش سخنراني آموزش ديده اند، پيشرفت تحصيلي بيشتري داشته اند.دانش آموزان هم به مراتب اين روش رابرساير روش ها ترجيح مي دهند. آموزش انفرادي وآموزش كلاسي به دلايل زير با يكديگرمتفاوتند:

درآموزش انفرادي لازم است تصميم گيري به طور مداوم انجام گيرددرحالي كه دركلاس هاي عادي جريانات روزمره طوري ترتيب داده شده اندكه تصميم گيري رابه حداقل تقليل مي دهدبه عنوان نمونه،دركلاس هاي عادي موادتحصيلي ازقبل تعيين شده ومعلم درتهيه وتنظيم آنهانقشي ندارد

2 - مواد برنامه آموزش انفرادي خاص يك كودك ومتناسب با توانايي هاي او تنظيم شد ه اندحال آن كه درس ها ومواد آموزشي كلاس ها ي عادي مطابق توان عمومي دانش آموزان هر كلاس تنظيم مي شود.

تأثيرانگيزش درآموزش وپرورش

معلمان وپرورشكاران كه .ظيفه تعليم وتربيت رابه عهده دارندبراي آنكه بتوانندوظيفه خودرا بهتر انجام دهنددررغبت ويادگيري بيشتري درشاگردان به وجود آورندبايد بدانند كه چگونه مي تواننددراجراي اين منظورازعامل انگيزش بهره گيرند .براي ايجاد

انگيزه هاي تحصيلي عوامل گوناگوني وجود اداردكه مهمترينوكارسازترين آنها رابه اختصار بيانئمي كنيم:

1-   تشويق زباني:

گاهي تشويق لفظي معلم ازهرشيوه انگيزش مؤثر تر است .تشويق هاي زباني درشاگردان خردسال تأثيربيشتري دارد.بدين جهت

معلمان بايد ازبه كاربردن الفاظدرشت،برخورد كننده وركيك خوداري كند.به گفته سعدي زمزمه محبت سازكنندومحيط امن ورضا

بوجود آورند.

2- :كاربردآزمون ونمره :

بعضي ازمعلمان بي آنكه به يادگيري ودرك مطلب ازسوي شاگردان توجهي داشته باشند پي درپي درسي مي دهندودرباره

 

درس هايگذشته هيچ گونه پرسشي نمي كنند.روان شناسان معتقدند كه بااين روش انگيزه هاي لازم درشاگردان پديد نمي- آيد .اما اگر معلم هردوهفته يك بارازدرس هاي داده شده امتحان كندونمره هاي آنهارابه نحوي در آزمون هاي پاياني دخالت دهدانگيزه شاگردان رابراي پيشرفت تحصيلي بيشتر ودريافت نمره هاي بيشتر افزايش مي دهد.اما معلم نمره وامتحان را

وسيله تهديدقراردهد وپيوسته به شاگردان يادآور شود "جوجه راآخرپاييز مي شمارنديا درامتحان خواهيم ديد"

3- انگيزه حس كنجكاوي

يكي ديگر از راه هاي ايجاد انگيزش تحريك حس كنجكاوي شاگردان است.اگرمعلم بتواندضمن درس مسائل مربوط به درس مطرح كنديا طرح هايي راارائه دهدكه نياز به دانش وبينش داشته باشند آن چنان كه شاگردان رابراي يافتن پاسخ به تلاش وكوشش فكري وادارداين امربي شك آنان رابه داشتن وآموختن بيشتر علاقه مندمي سازد.

4-اهميت شبيه سازي وبازي :

وقتي درس باتفريح وبازي همراه باشد شاگردان به آموختن آن علاقه بيشتري پيدامي كنند.بازي هاوشبيه سازي هااز آن جهت داراي اثرانگيزش هستندكه هم اطلاعات يادگيرندگان رابه واقعيت هاي محيط افزايش مي دهندوهم تصويرهاي روشني از زندگي واقعي عرضه مي كنندوشاگردان رابه طور مستقيم با جريان هاومسائل يادگيدي روبه رو مي سازد.

5- علاقه معلم به درس:

علاقه امري مسري است.وقتي شاگردببيند كه معلم تا چه حدبه موضوع درس وپيشرفت درآن اهميت مي دهدهمين امر سبب مي شودكه درشاگردان نيزدرس راجدي بگيرند وبراي آموختن كوشش بيشتري به كاربرند .امااگرملاحظه كندكه معلم

به درس چندان علاقه وتوجهي ندارديا ازروي خستگي وبي ميلي به تدريس مي پردازدوشاگرداني كه درس راآموخته يا نياموخته انددرنظر اويكسان هستندآنهانيزنسبت به درس بي اعتنا مي شوند.

 6- اتاق درس دل انگيز :

كلاسي كه از نظروسعت آسايش ونوروتهويه خوب ومتناسب باشدبيشتر رغبت شاگردان رابراي حضورمرتب دركلاس برمي انگيزدبه ويژه اگرازنظررواني هم ازشرايطلاز  برخوردارباشدهمچنين معلم مدرسه بايدمراقب امنيت بدني ورواني شاگردان باشندبدين معني كه اجازه ندهندشاگردان زورگووزيردست آزارامنيت رواني شاگردان ضعيف تررادچارمخاطره سازند.

7-     تأثيرمسابقه:

مسابقه نيزيكي از انگيزه هاي آموزشي به وقتي معلم  مي خواهدبداندكدام يك ازشاگردان اودردرس معيني بهترين است   ميان شاگردان مسابقع برقراركند.البتهمسابقه هاي ناهمگون نه تنهاانگيزه يادگيري پديدنمي آورندبلكه شاگردان كم استعدادرا   ازدرس ومدرسه سرخورده ونااميدمي كند.روان شناسان معتقدندكه اگربناباشدميان شاگردان مسابقه اي انجام شودبايد    شاگردا ن هم استعدادرابه مسابقه واداشت.ولي بهترين مسابقه آن است كه هرشاگردراباخودش مقايسه كنديعني بكو شد  پيشرفت هايدرسي اوهرهفته بهترازهفته قبل باشد.

8-     دريافت جايزه:

گروهي ازشاگردان براي دريافت جايزه به كاروپيشرفت هاي تحصيلي علاقه نشان مي دهند.ليوندردرويل معتقداست اگربه شاگردي كه دركارش پيشرفت كرده است جايزه بدهيم شاگردان ديگررابه طورغيرمستقيم به كارشان دل بسته كرده ايم .

هرچه بيشترشاگردبه دريافت جايزه علاقه داشته باشدكوشش زيادتري رابراي اصلاح وپيشرفت تحصيلي به خرج مي دهد.  جايزه داعيه مؤثري براي كاروفعاليت است امابايدجانب احتياط رارعايت كرد.پدرومادريامعلمي كه پيوسته به جايزه متوسل     مي شوند درواقع به آنان رشوه مي دهنددراينجا خطري كه ممكن است پيش آيداين است كه كودك عادت مي كندكه هرموقع  جايزه دركارباشدفعاليت كندواگرجايزه نباشدسستي وتنبلي كندبه اين جهت شايسته است كه ازمشوق هاي ديگر استفاده كرد

9-     پرهيزازتبعيض:

يكي ازعواملي كه موجب دل سردي وبي علاقگي درامر تحصيل مي شودتبعيض بين شاگردان است.وقتي شاگردان مي ببينند

كه معلم باانان رفتاري يكسان نداردنسبت به اوسوءظن پيدامي كنندودرنتيجه به درس اونيزبي علاقه مي شوند.معلم ورزيده وكاردان هرگزاين احساس رادرشاگردان خودبه وجودنمي آوردفقط اوبراي كساني كه وظيفه شناس ترومسؤل ترهستندامتياز واحترام بيشتري برخوردارباشد

10-ايجاد نگراني :

تشويق يا نگراني نيزدرمواردي فردرا واداربه كاروفعاليت مي كند.اگرشاگردازنمره بديامردودشدن درامتحان پاياني بيمي به خود   راه ندهدبه درس خواندن ويادگيري نمي پردازدامااگرنگراني بيش ازحدهم موجب اختلالدرتمركزانديشه وحواس مي شودو

 شاگرد راازپيشرفت هاي تحصيلي بازمي دارددرنتيجه اوراازدرس ومدرسه بيزارمي كند.بنابراين اگرنگراني به حدوميزاني كه شاگردرابه كاروكوشش واداردانگيزه ي سودمنداست امااگرسبب اضطراب خاطرواختلالفكرگرددمعلم بايددرتسكين آن بكوشدوبه راه هاي مختلف شاگردان راازنگراني امتحان ونمره خارج كند.

11تغييربه عنوان پيشرفت:  

اگرشاگرداعتقادپيداكردكه تغييروتحول نشانه پيشرفت وتكامل است آن وقت مي كوشدكه خودراازحالت ايستايي وتوقف درجهالت وناداني خارج كندوباآموختن مطالب راه وروشهاي جديدخودرابا دگرگوني هاي محيط سازگارنمايد.اگرنتوانست چنين فكري رادرذهن شاگرد به وجود آوردنمي توان ازاو انتظارداشت كه براي تغييرويادگيري وبهبودوضع خودكوشش پي گيري به كاربرد.

چنانكه آيه شريفه "اگر مردم براي تغييروضع خودكوشش نكنندخداوندبه تحول واصلاح كارآنان ياري نخواهدكرد."

12- ارتباط درس بازندگي :

معلم درهمان جلسه نخست بايدبه بيان اهميت واعتباردرس خودبپردازدوفراگرفتن درس رابه پيشرفت وحل مسائل زندگي ارتباط دهد.براي مثال :درس حساب ورياضي رانه تنهايك دانش مهم به شمارآوردبلكه دانستن آنهاراهم درمسائل روزانه زندگي

وهم درمحاسبه هاي علمي وياري به پيشرفت درعلوم ديگر يادآورشود.

 

كم توجهي وعدم تمركز ذهني دركودكان:

فرآينديادگيري بدون تمركز حواس وتوجه لازم نمي تواندانجام پذيرد.دربرنامه هاي آموزشي جلب توجه دانش آموزان،قبل وحين آموزشي ازمهمترين وظايف ومسووليت هاي مربيان است.بسياري ازدانش آموزان علي رغم اينكه ازظرفيت هوشي متوسط يابالاتر  برخوردارند،صرفاًبه لحاظ اينكه دامنه توجه آنهافوق العاده اندك است قادرنيستندبه گونه اي كه انتظارمي رودتوفيقات چنداني دريادگيري وپيشرفت تحصيلي داشته باشند.

پديده كم توجهي يا اختلال كمبودتوجه چيست؟

براي نخستين بارانجمن روانپزشكي امريكا اين اختلال راشناسايي وتعريف كرده است براساس تعريفي كه انجمن روانپزشكي امريكاازاختلال كمبودتوجه درسال (1980)ارائه نموده است:

پديده كم توجهي يا اختلال كمبود توجه توصيف وضعيت كودكاني است كه عمدتاًبدون دليل خاصي بي توجهي زودبرانگيختگي ودربسياري ازمواقع نسبت به سن تقديمي وعقليشان بيش فعالي ازخودنشان مي دهندبراساس مطالعات انجام شده درحدوددرحدود20درصد ازجمعيت كودكان وبزرگسالان مبتلابه اختلال كمبودتوجه هستند.اين اختلالگروه درسن 8تا10سال شيوع بيشتري دارد.

ويژگي هاي كودكان ودانش آموزان مبتلابه كمبود توجه :

الف) بي توجهي :حداقل درسه موردازمواردزيردررفتاركودك قابل مشاهده است :

1- دراغلب مواقع درتمام كردن كارهايي كه خودشروع نموده است باشكست وناكامي مواجه مي گردد.

2-  غالباً به نظر مي رسدكه به موضوع مورد نظر گوش نمي دهد

3-  همواره به آساني آشفته ودچار حواس پرتي است

4- درتمركز حواس روي تكاليف مدرسه وياكارهيي كه نيازبه توجه جدي دارد با مشكل مواجه است .

5- درانجام فعاليت هاي مربوط به بازي با مشكل روبرو مي شود

ب) برانگيختگي سريع: حداقل درسه مورددررفتاردانش آموزقابل مشاهده است .

1- قبل از فكر كردن كاري راشروع مي كند(همين كه چيزي به نظرش مي رسدبلافاصله مشغول آن مي شود)

2 - به طور افراطي ازيك فعاليت به فعاليت ديگر مي پردازد(نمي تواند براي مدت نسبتاًقابل توجهي به يك كارخاص مشغول شود)

3-  بدون آنكه از نظر شناختي اختلالي داشته باشد درنظم دادن به كار بامشكل مواجه است

4-نياز به نظارت وسرپرستي مداوم دارد

5-  كراراًدركلاس فريادمي زند

6- تحمل رعايت نوبت رادربازي هاوفعاليت گروهي ندارند

ج)بيش فعا لي:

1- مرتب اين طرف وآن طرف دويده ،ازروي چيزها ي مختلف بالامي رود.

2-  نمي تواندآرام وساكت بنشيند.مرتباًول خوده ،بي قراري وناآرامي از خودنشان مي دهد.

3-  قادرنيست براي مدتي درجاي ثابتي بنشيند

4- به هنگام خواب نيز مرتب به اين طرف وآن طرف مي چرخد

5- هميشه درحال حركت وانجام كاري است وقرارندارد،گويابه وسيله موتوري حركت داده مي شود.

توجهات وتدابير لازم درآموزش دانش آموزان مبتلا به كا هش توجه :

عليرغم آنكه ممكن است ازنظربعضي اولياءومربيان مساله "اختلال كمبودتوجه"درمقايسه با ساير اختلالات رفتاري وناتواني هاي

يادگيري يك مشكل ثانويه تلقي گرددبدون شك تشخيص هرچه سريعتر اين اختلال بهترين ومؤثرترين شيوه درپيشگيري از

وقوع بسياري ازاختلالات وناسازگاري هاي رفتاري ومشكلات يادگيري دركودكان ودانش آموزان است.

اولين گام:1- تقويت دامنه توجه ،اصلي ترين پيش نياز براي يادگيري وموفقيت تحصيلي است

2- دانش آموزان بايد يادبگيرندخوب گوش بدهند

3- بياموزندچگونه حواس پرتي هاوآشفتگي هاي ذهني خودرا به حداقل برسانند

4- بياموزندقبل از پاسخ به هرسؤالي ويا شروع به انجام هركاري تأمل وفكر كنند.اين امر بانظارت مستمر والدين ومربيان صورت

پذيرفته،بتدريج باتقويت خودانضباطي « خويشتن داري » اين مهم يعني «انديشيدن وعمل كردن» به عهده خود دانش آمو زواگذارشود.

5-  دركنترل بيش فعالي وكاهش حركات زايددانش آموزان لازم است شيوه هاي خودآگاهي،كنترل رفتاروحركات آهسته وآرام به آنهاآموزش داده شود.عوامل وتقويت كننده هايي راكه مي تواندرفتارمطلوب اين كودكان را تقويت كندشنا سايي نمايند و تناسب ازآنهابهره مندشوند.

والدين  ومربيان با صبروحوصله وافركاهش محركهاي زايدمحيطي – طرح وتنظيم برنامه هاي جامع ومتنوع آموزشي – ايجاد

نگرش مثبت وتقويت انگيزه توجه وتلاش سعي نماينددانه توجه كودكان راافزايش نمايند.لازم به ذكر است كه اعمال هرنوع

پرخاشگرانه وتنبيهي به خصوص تنبيه بدني،دربرخوردبااين قبيل كودكان نه تنهادراصلاح پايداررفتارمؤثرنخواهدبودبلكه موجب

تشديدرفتارهاي زايدواختلال بيشترمي شود.

 

 

  محمد حسين علمايي  آذر88

امکانات وب
http://up.vatandownload.com/images/9zxtyv6hf80mxek0yrms.jpghttp: Cool Text: Logo and Graphics Generator //up.vatandownload.com/images/9zxtyv6hf80mxek0yrms.jpg

  • دانلود فیلم
  • قالب وبلاگ